ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความจุ

From
To

ฟาราด
1
Decafarad
0,1
เฮกโตฟาราด
0,01
Kilofarad
10-3
เมกาฟาราด
10-6
Gigafarad
10-9
เทราฟารัด
10×10-13
เพ็ชรฟาราด
10-15
เอ็กซาฟาราด
10-18
Zettafarad
10-21
ยอดเยี่ยม
10-24

Decifarad
10
เซนทิฟาราด
100
มิลลิฟาราด
1000
ไมโครฟัน
1000000
Nanofarad
1000000000
Picofarad
1012
เฟมโตฟาราด
1015
Attofarad
1018
Zeptofarad
1021
ยอคโตฟาราด
1024

คูลอมบ์ต่อโวลต์
1
อับฟารัด
10-9
สเตฟาราด
8,99×1011
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ