ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงปริมาณเทียบเท่า

From
To

Sievert
1
มิลลิซีเวิร์ต
1000
ไมโครซีเวิร์ต
1000000

RöNtgenคนเทียบเท่า
100
มิลลิเรม
100000

การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
200000
ปริมาณรังสีพื้นหลังโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง
4347826,09
ขอบเขตของแกนปฏิกรณ์หลังจากภัยพิบัติเชอร์โนบิลต่อชั่วโมง
3,33×10-3
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ