ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความเร็ว

From
To

เมตริก

เมกะปาสคาล
10-6
บาร์
10-5
Kgf / Cm²
1,02×10-5
กิโลปาสคาล
10-3
เฮกโตปาสคาล
0,01
มิลลิบาร์
0,01
กก. / ตร.ม.
0,1
ปาสคาล
1

Avoirdupois (สหรัฐฯ)

Kilopound ต่อตารางนิ้ว
1,45×10-7
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
1,45×10-4
ปอนด์ต่อตารางฟุต
0,02

ปรอท

นิ้วของปรอท
2,95×10-4
เซนติเมตรของปรอท
7,5×10-4
มิลลิเมตรปรอท
0,01
ทอร์
0,01

น้ำ

เมตรน้ำ
1,02×10-4
นิ้วของน้ำ
4,01×10-3
เซนติเมตรของน้ำ
0,01

บรรยากาศ

บรรยากาศทางกายภาพ
9,87×10-6
บรรยากาศทางเทคนิค
1,02×10-5
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ