ตัวแปลง BMI

ความสูงของคุณ (เมตริก)

เมตร
เซนติเมตร

น้ำหนักของคุณ (เมตริก)

กิโลกรัม

ความสูงของคุณ (อังกฤษ / อเมริกัน)

เท้า
นิ้ว

น้ำหนักของคุณ (อังกฤษ / อเมริกัน)

ปอนด์
หิน
ปอนด์

ค่าดัชนีมวลกายของคุณ :