ตัวแปลงปริมาณเทียบเท่า

...
...

Sievert
1
มิลลิซีเวิร์ต
1000
ไมโครซีเวิร์ต
1000000

RöNtgenคนเทียบเท่า
100
มิลลิเรม
100000

การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
200000
ปริมาณรังสีพื้นหลังโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง
4347826,09
ขอบเขตของแกนปฏิกรณ์หลังจากภัยพิบัติเชอร์โนบิลต่อชั่วโมง
3,33×10-3
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.