การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก

...
...

Picotesla
1012
นาโนเทสลา
1000000000
ไมโครเทสลา
1000000
Millitesla
1000
เทสลา
1
Kilotesla
10-3
Megatesla
10-6

เวเบอร์ต่อตารางเมตร
1
เกาส์
10000
Maxwell ต่อตารางเซนติเมตร
10000
เส้นต่อตารางเซนติเมตร
10000
แกมมา
1000000000
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.