ตัวแปลงความต้านทานไฟฟ้า

...
...

Nanoohm
1000000000
ไมโครโอห์ม
1000000
มิลลิโอห์ม
1000
โอห์ม
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

อโบห์ม
1000000000
โวลต์ต่อแอมแปร์
1

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.