ตัวแปลงเหนี่ยวนำ

...
...

นาโนเฮนรี่
1000000000
ไมโครเฮนรี่
1000000
มิลลิเฮนรี่
1000
เฮนรี่
1
Kilohenry
10-3
Megahenry
10-6
Gigahenry
10-9

Abhenry
1000000000
เวเบอร์ต่อแอมแปร์
1

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.