เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

...
...

นาโนเซียเมน
1000000000
ไมโครซีเมนส์
1000000
มิลลิซีเมนส์
1000
ซีเมนส์
1
Kilosiemens
10-3
Megasiemens
10-6
Gigasiemens
10-9

Mho
1
แอมแปร์ต่อโวลต์
1

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.