ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงเหนี่ยวนำ

From
To

นาโนเฮนรี่
1000000000
ไมโครเฮนรี่
1000000
มิลลิเฮนรี่
1000
เฮนรี่
1
Kilohenry
10-3
Megahenry
10-6
Gigahenry
10-9

Abhenry
1000000000
เวเบอร์ต่อแอมแปร์
1

เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ